Játékszabályzat

  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 

A Videómarketing Műhely, Fabini Gábor EV (a továbbiakban Szervező) játékot hirdet „Nyerj egy 3 órás ingyenes tanácsadást!” címmel (a továbbiakban Játék), a jelen részvételi és adatkezelési nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban Játékszabályzat) foglalt feltételek mellett. 

  1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.  A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, továbbá minden Magyarországon bejegyzett, Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvétel feltétele, hogy

a.) a Játékos a Gazdagmami KFT. által 2017. 05. 26-án megrendezésre kerülő Üzletanyu Konferencián a Videomarketing Műhely videózásról szóló kérdőívét kitöltse, majd azon adatait 17:30-ig megadja.
Az Üzletanyu Konferencia végén tartott sorsoláson csak a fenti időtartamban leadott kérdőívek vesznek részt, személyenként 1 db. Kérdőív.

2.2.  A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.3.  Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

  1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játékban a 2017. május 26-án 8:00 és 17:30 közötti kitöltött, és a Videomarketing Műhely pultjánál leadott kérdőívekkel lehet részt venni.

  1. A NYEREMÉNY, SORSOLÁS

4.1.  A Játékban egy darab nyeremény kerül kisorsolásra (3 órás, Skype-on történő tanácsadás, vagy a Nyertes választása szerint egy Budapesti helyszínen „Gyere velem forgatni” programon való részvétel), a sorsolás helyszíne a Videomarketing Műhely pultja az Üzletanyu konferencián. A sorsoláson a visszajuttatott kérdőívek közül egy darab nyertes és egy darab 1. számú és egy darab 2. számú tartaléknyertes kérdőív kerül kisorsolásra. A Játék, és így a Nyeremény nyertesének (a továbbiakban Nyertes) és az 1. illetve 2. számú tartaléknyerteseknek (a továbbiakban Tartaléknyertes) az a személy fog minősülni, aki a nyertesként (tartaléknyertesként) kisorsolt kérdőívvet a saját, vagy cége nevében kitöltötte és visszajuttatta. A nyertest e-mailben is megkeressük.

4.2.  A sorsolás időpontja: 2017. június 26.

4.3.  Szervező a Nyertest a sorsolás napját követő 3 (három) munkanapon belül megkísérli értesíteni a Kérdőíven megadott elérhetőségi adatok felhasználásával e-mailen egy alkalommal, illetve telefonon legfeljebb három alkalommal. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyertes értesítését, annak sikertelensége esetén, további alkalmakkor is megkísérelje, legkésőbb a sorsolás napját követő 15. (tizenötödik) munkanapig.

A Nyertes válasz e-mailben köteles az Értesítés kézhezvételét vagy a telefonos értesítés napját követő 10 (tíz) munkanapon belül visszaigazolni (a továbbiakban Nyereményigénylés) az Értesítést és a Nyeremény átvételéhez szükséges további személyes adatait megadni.

Amennyiben

a.) a Nyertes a fenti határidőn belül nem nyújtja be a Nyereményigénylést, vagy
b.) a Nyertes benyújtotta ugyan a Nyereményigénylést, azonban beigazolódik, hogy a Nyertes a jelen Játékszabályzatban megadott feltételeket nem teljesíti, vagy
c.) a Nyertes értesítése a sorsolást követő 15 (tizenöt) munkanapig sikertelen marad,

úgy a Nyertes automatikusan kizárásra kerül, és a Nyereményre a továbbiakban az 1. számú Tartaléknyertes, az 1. számú Tartaléknyertes kizárása esetén a 2. számú Tartaléknyertes jogosult. A Tartaléknyertesek értesítésére is a Nyertesre vonatkozó fenti szabályok vonatkoznak.

4.4. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményt nyilvános rendezvény keretében adja át a Nyertesnek, ahol a sajtó, illetve egyéb médiumok képviselői is jelen lehetnek, és az eseményről, így a Nyertesről is hang- és képfelvétel készülhet. A Szervező munkatársai által készített hang- és képfelvétel, továbbá a Nyertes neve és lakóhelye (településnév) közzétételre kerülhet a Szervező facebook-oldalán, melyekhez a Nyertes a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul. A sajtó képviselői önálló adatkezelők, így a Szervező nem felelős a sajtó adatkezelési tevékenységéért.

4.5. Amennyiben bármely okból valamely Tartaléknyertes minősül Nyertesnek, rá értelemszerűen a Nyertesre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

  1. ADATVÉDELEM, VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. A Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott adatait, így különösen nevét, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét nyertessége esetén a Nyereményjáték kommunikálásához, illetve a Nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a Nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a Nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék; feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére átadja. Az adatfeldolgozás – kizárólag a Nyertes adataira nézve – a Nyereményjáték kommunikációja során a Szervező facebook-oldalára való feltöltéssel kapcsolatos adatfeldolgozói feladatok ellátására (adatfeldolgozó: Fabini Gábor, 1174. Budapest, Kölcsey utca 56.) terjed ki.

5.2. A Játékos tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 5. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel. A Játékosok adatait a Szervező a Nyeremény átadását követő 5 (öt) munkanapon belül törli, míg a Nyertes adatait a Szervező a számviteli jogszabályokban meghatározott ideig, 8 évig őrzi.

5.3. A jelen Játékszabályzat a Nyeremény átadásának napjáig a www.videomarketingmuhely.hu/jatekszabalyzat címen érhető el.

5.4. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a Fabini Gábor EV. 1174. Budapest, Kölcsey utca 56. címén, vagy a szia@videomarketingmuhely.hu e-mail címen.

5.5. Fabini Gábor az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

5.6. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  1. FELELŐSSÉG

6.1.  A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

6.2.  A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.videomarketingmuhely.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, informatikai támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak például a Nyereményt illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.3.  A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen a Regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

6.4.  A Szervező fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereménye megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

6.5.  A Szervező jogosult kizárni a Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

6.6.  Amennyiben a Játék során visszaélés gyanúja merül fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje. A Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

Budapest, 2017. május 24.

Videómarketing Műhely
Fabini Gábor EV
Szervező